XXX sesja Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Przewodniczący Rady 2023-05-04

Zwołuję w dniu 11 maja 2023 r. (czwartek) o godzinie 19:00 obrady XXX sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo w siedzibie Rady Dzielnicy (lokal 220, ul. Jaśkowa Dolina 105)

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 5. Zatwierdzenie protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo.
 6. Dyskusja i podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVIII/70/2023 Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z dnia 09.03.2023 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy Piecki-Migowo na rok 2023.
 7. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zmiany granic Dzielnic Piecki-Migowo i Ujeścisko-Łostowice.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdań Komisji Rady Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2022.
 10. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo z działalności w roku 2022.
 11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2024.
 12. Informacje Zarządu Dzielnicy Piecki-Migowo.
 13. Komunikaty i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Piecki-Migowo

Mateusz Zakrzewski